Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

«Πωλείται η Ελλάς» ~ citypress-gr.blog

«Πωλείται η Ελλάς» ~ citypress-gr.blog

Όσα λέγονται παρακάτω είναι κατοχυρωμένα από το διαβόητο Μνημόνιο. Και δια του λόγου το ασφαλές.

The follg was sent to the President K.Papoulias, 28.6.2010

            THE EUROPEAN LEAGUE
                     OF GENEVA
           POB 36 CH-1211 GENEVA 20

                Tel. 0041 22 733 04 73 begin_of_the_skype_highlighting              0041 22 733 04 73      end_of_the_skype_highlighting
            Tel. mob. 0041 79 304 89 92 begin_of_the_skype_highlighting              0041 79 304 89 92      end_of_the_skype_highlighting
              nicolas.kaloy@sunrise.ch
               www. nicolaskaloy.com
              Skype: kaloyer


Section SE Europe/Bb/ch/gr

Προς 
Α.Ε. Πρόεδρον της Δημοκρατίας
κ, Κάρολον Παπούλιαν

                    ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Γενεύη 28 Ιουνίου 2010

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν εκτάκτου συνεδρίας της ημετέρας Think Tank λαμβάνομεν την
τιμήν να σας γνωστοποιήσουμε με χαρακτηρισμόν του <<Επείγοντος>>,
πληροφορίας της ημετέρας υπηρεσίας σχετικάς με το υπογραφέν την 8ην
Μαϊου 2010 Μνημόνιον αναφερόμενον εις τον έκτακτον δανεισμόν της
Ελλάδος.

Θέλομεν να επιστήσωμεν την προσοχήν σας εις την σελίδα 129 §13,1 κατά
την οποίαν επιτρέπεται εις τον δανειστήν να μεταβιβάσει εις τρίτον
δικαιώματα και υποχρεώσεις του απορρέοντα εκ του Μνημονίου του
δανείου. Επίσης σελίδα 119 κατά την οποίαν απαγορεύεται εις την Ελλάδα
να συνάψει δάνειον με Κίναν και Ρωσίαν.

Κατά τα πληροφορίας μας η παράγραφος αυτή υποκρύπτει συμφωνημένην ήδη
πρόθεσιν όπως η μεταβίβασις αυτή, προ της σχεδόν βεβαίας αδυναμίας της
Ελλάδος να εκπληρώσει τας υποχρεώσεις της, γίνει προς όμορον χώραν η
οποία, με την βοήθειαν των ΗΠΑ ή άλλων ενδιαφερομένων χωρών της ΕΕ, θα
εξασφαλίσει συμφέροντα εκμεταλλεύσεως τόσον του ορυκτού πλούτου της
Ελλάδος (ουράνιον και άλλα μεταλλεύματα ιδία εις Μακεδονίαν και
Θράκην) όσον και των δυνατών κοιτασμάτων πετρελαίου εις το Αιγαίον.

Είμεθα βέβαιοι ότι θα εκτιμήσετε δεόντως τον ελλοχεύοντα κίνδυνον
τόσον δια την χώραν σας όσον και διά τα συμφέροντα της ΕΕ εν γένει.
Δια την χώραν σας ιδιαίτατα η πραγματοποίησις αυτής της
προ-συμφωνημένης απειλής θα έχει ολέθρια αποτελέσματα συνεπαγομένη
ακόμη και διαμελισμόν της Ελλάδος (τον οποίον, ως θα γνωρίζετε, πολλοί
επιθυμούν και σχεδιάζουν), δια δε την ΕΕ, ως εκ των κοινωνικών ταραχών
που οπωσδήποτε θα προκύψουν (συνήθης αφορμή που υποθάλπει διατάραξιν
της τάξεως εις ευρυτέραν περιοχήν - βλ. τα φαινόμενα τρομοκρατίας εις
τας περιπτώσεις Παλαιστίνης και Ιράκ) θα έχει έτι μεγαλυτέρας
συνεπείας αποσταθεροποιήσεως εις την ευρυτέραν περιοχήν της Ευρώπης.

Παρακαλούμεν όπως δεχθείτε την έκφρασιν της ημετέρας εκτιμήσεως.

Δια την European League of Geneva 
The President


Dr. Nicolas Kaloy


            The European League is a non-profit making private
organization with the purpose of promoting the ideals of the EU.
                    It is led by an international Committee of men of
science and of letters and is stationed in Geneva, CH.

1 σχόλιο: