Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Σε ιδιώτη θα δοθεί το µάνατζµεντ, αλλά υψηλό ποσοστό µετοχών θα εξακολουθήσει να κατέχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο που θα διατηρήσει τουλάχιστον το 34% των επιχειρήσεων

Ανοίγουν οι κρουνοί της ιδιωτικοποίησης για ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

Η τροφοδοσία των ελληνικών νοικοκυριών µε νερό είναι ίσως το πλέον ευαίσθητο κοµµάτιαπό όλοτο πακέτο των αποκρατικοποιήσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση, ενώ αρχικά ήθελε ναµη συµπεριλάβει καθόλου στο πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων την ΕΥ∆ΑΠ, τελικά τη συµπεριέλαβε κάτω από την πίεση τωνδηµοσιονοµικών αναγκών αλλά και της τρόικας.

Στην περίπτωση της ΕΥ∆ΑΠ το ποσοστό πουθα πωλήσει το ∆ηµόσιο δενθα ξεπερνά το27% από το 61% που κατέχεισήµερα. Στο 27% δεν συµπεριλαµβάνεται το 10% που κατέχει ηΑγροτική Τράπεζα, η οποίακατά πάσα πιθανότητα θα πωλήσει τη συµµετοχή της.Είναι αυτονόητο ότι στη νέα ΕΥ∆ΑΠ το µάνατζµεντ δεν θα ασκείται από το ∆ηµόσιο, αν και µια µορφή «συγκυβέρνησης» ανάλογη µε αυτήν των Ελληνικών Πετρελαίων δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Ο στρατηγικός επενδυτής της ΕΥ∆ΑΠ θα βρεθεί αντιµέτωπος µε µια σειρά προκλήσεων που έχουν σχέση τόσο µε τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της εταιρείας όσο και µετα χρέη του ∆ηµοσίου προς αυτή που σωρευτικά ανέρχονται στα 164 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις στα τιµολόγια του νερού είναι ενδεχόµενο να υπάρξουν, από τη στιγµή που οι αποφάσεις δεν θα λαµβάνονται µόνο από το ∆ηµόσιο, όπως λένε παράγοντες της αγοράς. ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς εργασίας των 2.911 εργαζοµένων στην επιχείρηση, η είσοδος του ιδιώτη επενδυτή θα φέρει σταδιακές αλλαγές,ο βαθµός των οποίωνθα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα έχει υπό τον έλεγχό του και από τους συγκεκριµένους όρουςανάληψης του µάνατζµεντ.

Το 2011 το επενδυτικό πρόγραµµα της ΕΥ∆ΑΠ θα είναι ύψους57 εκατ. ευρώ, θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και το µεγαλύτερο µέρος του (50% των κεφαλαίων) θα εστιαστεί σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Εξίσου σηµαντικό κοµµάτι θα καταλάβουντα έργα βιολογικών καθαρισµών, ενώ µικρότεροµέρος των επενδύσεων θα κατευθυνθούν σε ενεργειακά έργακαι βελτιώσεις των συστηµάτων πληροφορικής και διοίκησης. Κεντρικό σηµείο της στρατηγικής για το 2011 θα αποτελέσει και η ένταξη στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ νέων δήµων.

Οπως έγινε γνωστό, η εταιρεία διαπραγµατεύεται την παραλαβή και ενσωµάτωση τµηµάτων του δικτύου ύδρευσηςτου ∆ήµουΑµαρουσίου καιτου δικτύουτης δηµοτικής ενότητας Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας. Επιπλέον, εξετάζει την ανάληψη τηςδιαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των ∆ήµων Σαλαµίνας, Σπάτων - Αρτέµιδας, Μαρκόπουλου και Λαυρεωτικής.

∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ. Η αποκρατικοποίηση τηςΕΥΑΘ είναι συνέχεια µιας άλλης ανάλογηςαπόπειρας που είχεαναληφθείαπό την προηγούµενη κυβέρνησηαλλά απέτυχε.

Τότε το ενδιαφέρον ελληνικών και ξένων οµίλων για την απόκτηση του προς πώλησηποσοστού ήτανµεγάλο, αφού οιυπηρεσίες πουπαρέχει η ΕΥΑΘ και βεβαίως και η ΕΥ∆ΑΠ θα συνεχίσουν απότη φύση τους να διατηρήσουν τον µονοπωλιακό τους χαρακτήρα.

Παρόντεςστοντότεδιαγωνισµό ήταν οι Veolia Eau (Γαλλία) µε 51%- MIG (Ελλάδα) µε44% - IoniosSA (Ελλάδα) µε 5%,Suez Environnement (Γαλλία) µε 60% - Ελλάκτωρ (Ελλάδα)µε 40% και Aqualia (Ισπανία) µε 51% - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Ελλάδα) µε 49%.

∆εν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο οι ίδιες περίπου επιχειρηµατικές δυνάµεις να επιστρέψουν και να διεκδικήσουν τόσο την ΕΥ∆ΑΠ όσο και την ΕΥΑΘ. Το πελατολόγιο της ΕΥ∆ΑΠ στον τοµέα της ύδρευσης περιλαµβάνει περίπου 4.000.000 πελάτες (1.831.520 συνδέσεις), ενώ το µήκος των αγωγών ανέρχεται σε 8.078 χλµ. Ο τοµέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.300.000 κατοίκους, ενώ το συνολικό µήκοςαγωγών ανέρχεται σε 5.800 χλµ.

Το ποσοστό της ΕΥ∆ΑΠ που θα πουλήσει το ∆ηµόσιο δεν θα ξεπερνά το 27%
Τα τιµολόγια του νερού
Οι αυξήσεις στα τιµολόγια του νερού είναι ένα ανοικτό ενδεχόµενο, στον βαθµό που οι αποφάσεις δεν θα λαµβάνονται πλέον µόνο από το ∆ηµόσιο, λένε παράγοντες της αγοράς
Το µοντέλο του µάνατζµεντ
Στη νέα ΕΥ∆ΑΠ το µάνατζµεντ δεν θα ασκείται από το ∆ηµόσιο, αν και µια µορφή «συγκυβέρνησης» ανάλογη µε αυτή των Ελληνικών Πετρελαίων δεν θα πρέπει να αποκλειστεί

Ιδιώτης στη ∆ΕΗ ή πώληση λιγνιτικών µονάδων

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ να πωλήσει το 17% από το 51% των µετοχών που κατέχει στη ∆ΕΗ απετέλεσε κεραυνό εν αιθρία ακόµη και για µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, τα οποία έχουν εκφραστεί δηµοσίως υπέρ του 51%. Εναλλακτικά και εφόσον το σενάριο της πώλησης του 17% δεν περπατήσει, η κυβερνητική απόφαση προβλέπει την πώληση µονάδων της ∆ΕΗ σε επιχειρηµατικούς οµίλους τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας. Ηδη κατά καιρούς θερµό ενδιαφέρον για στρατηγική συµµαχία µε τη ∆ΕΗ έχει εκδηλωθεί τόσο από τον γαλλικό ενεργειακό όµιλο EdF όσο και από τη γερµανική RWE, µε την οποία στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί – ανεπιτυχώς – συµφωνία για µονάδα λιθάνθρακα.

Στη λίστα των µνηστήρων βρίσκεται και η ιταλική εταιρείαENEL µε την οποία υπάρχειήδη συµφωνία συνεργασίας για από κοινού επενδύσεις στα Βαλκάνια.

Οι υπέρµαχοι της εισόδου στρατηγικού επενδυτή στη ∆ΕΗ επισηµαίνουν ότι µια τέτοια κίνηση µπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στο επενδυτικό πρόγραµµα τηςεταιρείας, αλλά καιστις προσπάθειές της να βγει στις αγορές της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ∆ΙΣ. Ο στρατηγικός επενδυτής της ∆ΕΗ, αν και εφόσον υπάρξει, θακληθεί να αναζητήσει πόρους 2 δισ.ευρώ πουθα κοστίσει τοεπενδυτικό πρόγραµµα της επιχείρησης και ταυτόχρονα να υλοποιήσει µε ταχύτερους ρυθµούς τη στροφή της ∆ΕΗ στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προκειµένου να περιορίσει δραστικά τις επιβαρύνσεις από τα τεράστια τέλη ρύπων που πληρώνει κάθε χρόνο. ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.Από την άλλη, όπως όλα δείχνουν, οι καταναλωτές δενθα αποφύγουν τα επόµενα χρόνιατις αυξήσεις στα τιµολόγια του ρεύµατος είτε αναλάβει το µάνατζµεντ ιδιώτηςστρατηγικός επενδυτής είτε αυτό παραµείνει στο ∆ηµόσιο.

Το Μνηµόνιοπου έχεισυνταχθεί µεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας προβλέπει ήδη διαδοχικές αυξήσεις στατιµολόγια τα επόµενα χρόνια για να καλυφθεί τοαυξηµένο κόστος τηςεπιχείρησης που αφορά τους ρύπους, τις επενδύσεις κ.ά.

Επισηµαίνεται ότι ηπώληση πακέτου µετοχών µέσω του Χ.Α. προσκρούει στηχαµηλή σήµερα χρηµατιστηριακή αξία πουθα περιόριζε τοόφελος στα 500 εκατ. ευρώ περίπου.

Σε αυτό συµφωνεί και το σωµατείο των εργαζοµένων ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ, που επιπλέον εκτιµά ότι έναςστρατηγικός επενδυτής στη ∆ΕΗθα είχε ως αποτέλεσµα τα τιµολόγια να πάρουν την ανηφόρα.

Το εναλλακτικό σενάριο
Σε περίπτωση που το σενάριο για πώληση του 17% δεν προχωρήσει, η κυβερνητική απόφαση προβλέπει την πώληση µονάδων της ∆ΕΗ σε επιχειρηµατικούς οµίλους, ελληνικούς και ξένους, που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια.
Κατά καιρούς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για στρατηγική συµµαχία µε τη ∆ΕΗ ο γαλλικός ενεργειακός όµιλος EdF, ο γερµανικός RWE και η ιταλική ENEL.

Ενδιαφέρον ξένων και για τα λιµάνια

ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ του κινεζικού κρατικού ναυτιλιακού οµίλου COSCO για επενδύσεις στις υποδοµές µεταφορών της Ελλάδας είναι αναµφισβήτητο. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τα µεγάλα λιµάνια της χώρας, µέσω των οποίων η Κίνα θέλει να διεισδύσει στις αγορές της Ευρώπης. Ηδη στο επιτελείο της COSCO αµέσως µετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις άρχισαν να εξετάζουν τις επόµενες κινήσεις τους για τη διείσδυση της εταιρείας στο ελληνικό λιµενικό σύστηµα.

Βεβαίως, τόσο οι Κινέζοι, όσο και οι άλλοι µνηστήρες των οργανισµών που διαχειρίζονται τα λιµάνια της χώρας, περιµένουν να δουν τι ακριβώς θα πουλήσει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και πόσο µεγάλο θα είναι το πεδίο δράσης του στρατηγικού επενδυτή.

Ιδιαίτερα µάλιστα όταν είναι σαφές ότι οι προσεγγίσεις στελεχών της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόµµατος γενικότερα είναι διαφορετικές όσον αφορά το ποσοστό ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή η όποια αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ φαίνεται να περνάει αναγκαστικά από την επιλογή του στρατηγικού επενδυτή, ο τελευταίος – όποιος και να είναι – θα κληθεί να τρέξει ένα επενδυτικό πρόγραµµα-µαµούθ που η σηµερινή διοίκηση µε επικεφαλής τον Γιώργο Ανωµερίτη έχει ήδη δροµολογήσει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ∆ΙΣ. Το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού του ΟΛΠ υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ και αφορά, µεταξύ άλλων, τη µετατροπή του συνόλου της έκτασης στο Ικόνιο και στην περιοχή της πρώην Καρβουνόσκαλας σε σύγχρονο ενιαίο car-terminal, την υποθαλάσσια διασύνδεση (διάβαση πεζών) µεταξύ περιοχής Λέοντος (κρουαζιέρας) και Πολιτιστικής Ακτής (Ηετιώνεια πύλη), την υποθαλάσσια διασύνδεση για αυτοκίνητα στην περιοχή νέων υπό κατασκευή επεκτάσεων του Λιµένα, την επέκταση βορείου τµήµατος λιµένα για θέσεις ελλιµενισµού ακτοπλοΐας. Παράλληλα µε την κατασκευή επέκτασης του νοτίου λιµένα (κρουαζιέρα) θα συνταχθεί και η οριστική µελέτη επέκτασης του βορείου λιµένα για τέσσερις θέσεις ελλιµενισµού σκαφών ακτοπλοΐας. Ο µεγαλύτερος όµως ρόλος που θα κληθεί να παίξει ο στρατηγικός επενδυτής θα είναι να φέρει νέους πελάτες στον ΟΛΠ, είτε αυτοί είναι µεγάλες εταιρείες µεταφορών, είτε κρουαζιερόπλοιων.

Τα πράγµατα για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι διαφορετικά και οι ενδεχόµενες αντιδράσεις στην πλήρη ιδιωτικοποίησή του πολύ πιο ήπιες.

Ενδιαφέρον για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης έχουν επιδείξει παγκόσµιοι παίκτες, που είχαν συµµετάσχει και στον διαγωνισµό παραχώρησης του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του ΟΛΘ, ο οποίος όµως έληξε άδοξα αφού η Hutchison που είχε κερδίσει τον διαγωνισµό υπαναχώρησε καθώς εκτίµησε ότι το τίµηµα ήταν πολύ υψηλό. Εκτός από τη Hutchison ο ΟΛΘ, σύµφωνα µε πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει και το ενδιαφέρον της Dubai Ports World, αφού η θέση του στα Βαλκάνια θεωρείται στρατηγική.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου